Kawiarenka Obywatelska – wnioski i rekomendacje

Kawiarenka Obywatelska – wnioski i rekomendacje

Jak rozmawiać i współpracować w trzecim sektorze, jakiego wsparcia potrzebuje moja organizacja, a co mogłaby zaoferować innym organizacjom, w jakim zakresie należy wzmocnić współpracę organizacji pozarządowych z samorządami gminnymi i powiatowym – wokół tych pytań toczyła się dyskusja podczas Kawiarenki Obywatelskiej, zorganizowanej 18 listopada 2015 r. w hotelu Kresowiak w Siemiatyczach.

Animatorami spotkania były: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (OWOP) oraz Podlaska Sieć Pozarządowa. Współorganizatorami: Starosta Siemiatycki oraz Burmistrz Miasta Siemiatycze. Spotkanie moderowała Ewa Jasińska z OWOP, przy wsparciu przedstawicielek organizacji pozarządowych z powiatu siemiatyckiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej: Katarzyny Kameckiej-Lach i Urszuli Tomasik.

W spotkaniu wzięło udział około 20 organizacji z terenu powiatu siemiatyckiego. Wśród uczestników byli także przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy zainteresowani działalnością społeczną.

Spotkanie pozwoliło zdiagnozować ogólną kondycję sektora pozarządowego w powiecie, wypracowano także kilka konkretnych działań, które wzmocnią sektor oraz poprawią komunikację zarówno wewnątrz niego, jak i w relacjach z samorządem. Po pierwsze, należy wzmocnić kompetencje lokalnych organizacji w zakresie samodzielnego poszukiwania i pozyskiwania zewnętrznych środków na realizację działań społecznych – z funduszy UE, FIO, fundacji korporacyjnych. Dobrym rozwiązaniem będzie także uruchamianie działalności gospodarczych przez stowarzyszenia i fundacje. W obu dziedzinach organizacje potrzebują merytorycznego wsparcia ze strony swoich samorządów, Podlaskiej Sieci Pozarządowej, OWOP. Chodzi o dostęp do doradztwa, odpowiednich szkoleń, wizyt studyjnych, itp. W kontekście aplikowania o środki w regionalnych i ogólnopolskich konkursach podkreślono znaczenie współpracy i tworzenia  partnerstw z innymi organizacjami oraz z samorządami. Bliższa współpraca wewnątrz sektora przyniesie także szereg korzyści w formie wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, promowania dobrych praktyk. Warto w tym celu wykorzystać już istniejące kanały informacyjne i komunikacyjne (prowadzoną przez Starostwo „Mapę Aktywności Organizacji Pozarządowych” –  www.ngo.siemiatycze.pl ), jak i stworzyć całkiem nowe – np. grupa „Siemiatycki Węzeł NGO”na Facebooku, cykliczne spotkania integracyjne, wzajemne odwiedzanie się np. przy okazji lokalnych wydarzeń w różnych gminach.

Z dużą przyjemnością uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach, chwalili się osiągnięciami. „Z aktywności nic nas nie zwalnia” – mówiła Ewa Jasińska, a potencjał w ludziach jest wielki, dlatego razem łatwiej jest działać w lokalnych środowiskach. Organizacje wykazały dużą otwartość i chęć dzielenia się tym, co same posiadają, np. wiedzą i doświadczeniem (jak zorganizować dużą, ogólnopolską imprezę), wsparciem osobowym (baza wolontariuszy) czy logistycznym (udostępnienie lokalu/świetlicy, miejsca na ognisko). Ważnym, wprost wyartykułowanym na spotkaniu oczekiwaniem skierowanym do samorządów, jest stworzenie wspólnej przestrzeni i przyjaznej atmosfery do współpracy całego powiatowego sektora pozarządowego. Z nadzieją organizacje wyczekują więc decyzji samorządów gminnych odnośnie organizacji w przyszłym roku wspólnych Targów NGO w Siemiatyczach, albo powiatowego Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP).

Kawiarenka Obywatelska w Siemiatyczach została zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.